Beleidsvoornemens schooljaar 2018-2019

Omdat het Zuiderpad het afgelopen schooljaar is ontstaan uit een fusie tussen de Boskriek en ’t Palet. Zijn kinderen van de verschillende scholen samengevoegd en zijn er nieuwe groepen ontstaan. Prioriteit is dan ook om te zorgen voor een veilig groepsklimaat voor alle kinderen. De focus van de leerkrachten zal daar in het begin van het school op liggen, maar naast een veilig groepsklimaat voor kinderen moet er ook een veilig klimaat voor leerkrachten en ouders ontstaan. Komend schooljaar willen we duidelijk omschrijven hoe wij ons pedagogisch klimaat zien, welk zichtbaar gedrag daarbij hoort.(onze pedagogische huisstijl)
Beide gefuseerde scholen hebben vanuit het verleden ‘eigen gewoontes’ waarbij iedereen zijn weg wist. Ter voorbereiding van de fusie zijn heel veel zaken besproken, maar niet alles kan voorzien worden. Komend schooljaar is het dan ook belangrijk dat iedereen zich vertrouwd en veilig voelt, en er een rustige situatie ontstaat waarin het nieuwe team goed kan samenwerken.

De overige beleidsvoornemens zijn afgeleid vanuit het schoolplan en beschreven in onze missie en visie.
Zo willen we dat alle leerkrachten over dezelfde didactische kennis beschikken. We willen het expliciete directe instructie (EDI) model hanteren. Daarom volgen we een gezamenlijke nascholing om opgedane kennis toe te passen binnen de lessen. Met EDI willen we met name de betrokkenheid van de kinderen tijdens de lessen vergroten. Ook willen we ons aanbod aan de betere leerlingen goed afstemmen.  Er wordt een leerkracht voor 3 dagen per week belast met afstemmen van werkzaamheden voor betere leerlingen in samenwerking met de groepsleerkracht. Dit moet groeien naar een didactische huisstijl; ‘zo doen wij dat op het Zuiderpad’ Doordat er komend schooljaar meer handen in de klas aanwezig zijn kunnen bestaande plannen beter uitgevoerd worden.

Voor de teamleden betekent de fusie ook het inwerken in nieuwe materialen, methodes en methodieken. Soms geld dit voor een deel van het team, bij gebruik van bestaande methodes. Soms voor het gehele team bij het gebruik van een geheel nieuwe methodiek. Zo hebben we voor het voortgezet lezen gekozen om met de methodiek LIST te gaan werken. Het team heeft al een voorlichtingsbijeenkomst gehad en afgelopen schooljaar al wat uitgeprobeerd. Komend schooljaar wordt dit volledig geïmplementeerd. LIST is een werkwijze waarbij we groep doorbrekend werken.

Betrokkenheid van kinderen vinden we belangrijk, dat bereiken we niet alleen door het instructiemodel, maar ook door thematisch te werken. De onderwijsinhoud wordt daardoor veel meer betekenisvol aangeboden. Hiervoor wordt de methodiek Alles-in-1 gebruikt. Bij thematisch werken worden de verschillende leergebieden vanuit een centraal thema benaderd, in plaats van losse vakken waarbij de methode per vakgebied leidend is. Alles in één wordt in de eigen groep aangeboden maar soms ook groep overstijgend.
Komen schooljaar worden we begeleid door deskundigen van ‘Alles-in-1′.

Naast betrokkenheid is zelfverantwoordelijkheid een van de kernwaarden van waaruit we werken. Momenteel werken we met het klassikale systeem, maar we willen naar een ander vorm van onderwijs waarbij meer leerkrachten verantwoordelijk zijn voor een grotere groep kinderen en waarbij we beter rekening kunnen houden met verschillen tussen kinderen. Mogelijk wordt dat een vorm van unit onderwijs, maar dat willen we nog open houden. Welke vorm van onderwijs het ook wordt, het belang van zelfverantwoordelijk leren van kinderen neemt alleen maar toe. Komend schooljaar willen we dan ook een duidelijke lijn voor zelfstandig werken gaan invoeren waarbij weektaken een rol spelen.

Tijdens de voorbereiding op de fusie is al besloten dat de communicatie met ouders transparanter moet worden. Daarvoor gaan we nieuwe middelen inzetten. Een communicatie app (Parro) en een automatisch gegenereerd nieuwsblad (het Zuiderblad) moeten dit mogelijk maken. Daarnaast moeten we goed nadenken over wat we communiceren, waarbij we rekening houden met het nieuwe privacy beleid. We organiseren een training voor leerkrachten om te leren omgaan met de nieuwe middelen en we bespreken met elkaar welke informatie en in welke frequentie we dit delen.