Klachtenregeling

 

Mocht u onverhoopt ergens klachten over hebben, dan zien we graag dat u die eerst bespreekt met de betrokken leerkracht. De leerkracht van uw kind is op school uw eerste aanspreekpunt.
Mocht dat naar uw mening onvoldoende of geen resultaat hebben, dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot de teamleider of in tweede instantie tot de directeur.

Betreft het een kwestie van schoolbeleid, dan kunt u zich wenden tot de medezeggenschapsraad van de school.
Mocht dit geen oplossing bieden, dan kunt u zich wenden tot de interne contactpersoon van de school. U kunt met alle soorten klachten bij haar terecht. Zij zal zich inzetten om u te helpen om met uw klacht binnen de school tot een oplossing te komen. Ook kan men terecht met alle vragen en problemen rond ongewenste intimiteiten.

Verder is er ook een externe vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris waar u met uw klachten terecht kunt. (zContactpersonen en belangrijke adressen) Er wordt door zowel de interne contactpersoon als de externe vertrouwenspersoon nooit actie ondernomen zonder toestemming van de betrokkene.

Vindt u dat uw klacht niet of onjuist is behandeld, dan kunt u contact opnemen met de algemeen directeur van de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur of bij de externe bezwarencommissie.
Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie, bezwarencommissie en Klachtencommissie van de Bond KBO (zie Contactpersonen en belangrijke adressen).