Team van het Zuiderpad

Management

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Hij heeft een beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taak ten aanzien van het onderwijskundig beleid, het organisatorisch beleid, het financieel beleid en personeelsbeleid. Tevens onderhoudt hij een deel van de externe contacten. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren heeft de directeur geen lesgevende taken.

De teamleider is belast met beleids- en bedrijfsvoering ondersteunende  werkzaamheden en regelt praktische zaken in onderwijsondersteuning. De teamleider is voor een deel vrij geroosterd van lesgevende taken. De teamleider is bij afwezigheid van de directeur plaatsvervanger.

De intern begeleider volgt de leerlingen vanaf dat ze op school komen totdat ze weer van school gaan. Zij is belast met de organisatie van de zorgverlening aan kinderen met specifieke onderwijsbehoefte. In overleg met de leerkrachten wordt, mede op basis van toets-resultaten, bepaald welke kinderen extra zorg nodig hebben. Deze zorg wordt in principe door de leerkracht zelf binnen de groep aangeboden.
Zo nodig wordt extra onderzoek gedaan en contact opgenomen met externe deskundigen. Tevens voert de leerkracht samen met de IB-er daarover gesprekken met  deskundigen en de ouders van de desbetreffende kinderen.

directeur
Ton van den Broek
teamleider
Pim Nova
intern begeleider
Wendy Heijmans

Groepsleerkrachten

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het lesgeven in de groep. Dit doen zij overeenkomstig het vastgestelde beleid van de school. Zij streven naar een goed pedagogisch klimaat in de groep.
De groepsleerkracht geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de leervorderingen bij en rapporteert intern aan de directie en extern aan de ouders. Alle leerkrachten hebben naast hun lesgevende taak extra taken, zoals een coördinatorschap, het organiseren van activiteiten, zorgtaken, enz. Al deze taken staan beschreven in het zogenaamde taakbeleid. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor de ouders.

1-2a
Karin Guelen
 1-2b Desiree van Kouwen 1-2b en 1-2a
Maria Nuij
1-2c
Willy Lamers
1-2c Loes de Lange 1d |Daisy van Dijk 3a en 3b
Els Kluver
3a Margo van Haren
3b Hilde van Haren 4a Jaclyn van Schaik 4b Anne-Marie van Uden 4b Anja Duffhues
4c
Hilde Kling
4a en 4b en 4c
Hannie Segers
5a Anneloes Boer 5a Marianne Westerveld
5b Sharon de Bruin 5 Jennifer Vrieselman 6a Paul Schaminee 6a
Danielle Vos
6b Helma Duighuisen 6b en 4 Ymie Schuurmans 7a Maressa Versteegen 7a Carry Cobussen
7a en 7b
Vera van Laak
7b Stan Swartjes 7b Lincy van Nuland 8a Suzanne Hijmans
8a Maarten van Gemert 8b Saphira Samusamu 8b Marijn van der Linden Plusgroep
Bianca Tax

Onderwijsondersteuning

De administratief medewerker verricht werkzaamheden ter ondersteuning van de directie. Daaronder valt bijv. de financiële administratie en leerlingenadministratie en het doen van bestellingen. De ouders kunnen bij haar terecht voor betalingen, algemene informatie, briefjes, etc.

De conciërge ontlast de leerkrachten van een heleboel zaken, zoals kopiëren, kleine reparaties, koffie en thee verzorgen, boodschappen en nog veel meer

De facilitair medewerker is belast met het schoonhouden van de school.

 Administratie
Carin Stevens
 Conciërge
Wim Janssen
Conciërge
Peter Hendriks
Facilitair medewerker
Jeroen Peters
Facilitair medewerker
Jacqueline Kobus
Facilitair Medewerker Facilitair medewerker